kmutt.com

โครงการ Tour KMUTT

 • หลักการและเหตุผล

  จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย Times Higher Education Asia University Rankings 2016 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ 98 ของเอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยฯ อันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่ เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ ด้วยปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดีเพื่อที่จะสร้างฐานกำลังใน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

  ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admissions and Recruitment Office) จึงจัดโครงการ Tour KMUTT ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้อาจารย์แนะแนวและนักเรียนได้ทราบถึงศักยภาพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ

  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวและนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

  3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

 • ลักษณะโครงการ

  • ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตร 5 คณะ 1 สถาบัน และ 1 โครงการร่วมบริหาร หลักสูตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และโครงการร่วมบริหาร หลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

  • แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร คณะ สาขาวิชาที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ

  • จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • สถานที่จัดงาน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด และบางขุนเทียน

 • ระยะเวลาในการจัดโครงการ

  วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น.

 • * จำนวนเปิดรับผู้สมัคร

  * แผนที่มหาวิทยาลัย

  สมัครผ่านเว็บไซต์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ

  และนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อไป

 • หลักสูตร จำนวน รายละเอียด
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 คน กำหนดการ
  คณะวิทยาศาสตร์ 180 คน กำหนดการ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน กำหนดการ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 120 คน กำหนดการ
  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 50 คน กำหนดการ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ 50 คน กำหนดการ
  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 240 คน กำหนดการ

สำหรับนักเรียน
สำหรับอาจารย์แนะแนว
ตรวจสอบการสมัคร
ลืมหมายเลขสมัคร
 •  ขณะนี้ ระบบได้ทำการปิดรับการสมัครสมาชิก
  * หากพบเจอปัญหาในการสมัครรบกวนแจ้งได้ที่อีเมลล์ pldev@kmutt.ac.th โดยวงเล็บไว้ข้างหน้าว่า TOURKMUTT
   หรือทางโทรศัพท์ 02-470-8369 (เกี่ยวกับรายละเอียดการสมัคร), 02-470-9413 (เกี่ยวกับเว็บไซต์)
   (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)